Nepavyko sūpynės prekyba, NAUJAUSI KOMENTARAI

Šių kvar­ta­lų ma­žie­ji gy­ven­to­jai jau tu­ri erd­vę lais­va­lai­kiui, ga­li žais­ti ne­to­li sa­vo na­mų.

nepavyko sūpynės prekyba

Ta­čiau to­kių erd­vių trūks­ta ir ki­to­se dau­gia­bu­čių na­mų te­ri­to­ri­jo­se. To­dėl Jo­niš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jai pa­skel­bus kon­kur­są teik­ti pa­raiš­kas pa­ra­mai gau­ti pa­gal Ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų ir bend­ruo­me­ni­nės veik­los stip­ri­ni­mo — me­tų veiks­mų pla­no 2.

nepavyko sūpynės prekyba

Rug­sė­jo mė­ne­sį skir­ta ,25 Eur su­ma pro­jek­tui įgy­ven­din­ti. Ir štai spa­lio pa­bai­go­je pro­jek­to re­zul­ta­tais ga­li džiaug­tis ir nau­do­tis ne tik ap­lin­ki­niuo­se dau­gia­bu­čiuo­se gy­ve­nan­tys vai­kai, ta­čiau ga­li at­vyk­ti ir iš ki­tų te­ri­to­ri­jų, jo­mis ga­li nau­do­tis mies­to sve­čiai.

nepavyko sūpynės prekyba

Jo­niš­kio mies­te yra šei­mų, ku­rios pa­ti­ria so­cia­li­nę at­skir­tį, nes ne­ga­li nu­vež­ti как за выходные заработать денег vai­ku­čių į di­des­niuo­se mies­tuo­se esan­čius pra­mo­gų cent­rus, tad šio pro­jek­to me­tu įreng­tos sū­py­nės lei­do šiek tiek su­ma­žin­ti šių šei­mų so­cia­li­nę at­skir­tį, ma­žie­ji gy­ven­to­jai ga­li pra­mo­gau­ti ne­to­li sa­vo gy­ve­na­mo­sios vie­tos.

Taip pat žiūrėkite