Naujienos

Seimo Pirmininkė I.Degutienė: šios sesijos prioritetai - 2012 metų valstybės biudžeto tvirtinimas ir finansų konsolidavimas, energetika, socialinės apsaugos sistemos pertvarka, nacionalinis saugumas ir gynyba bei kova su korupcija

Seimo Pirmininkė Irena Degutienė pristatė Seimo 2011 metų rudens sesijos prioritetus ir svarbiausius darbus.

 

Seimo Pirmininkė įvardino keturis šios sesijos prioritetus: 2012 metų valstybės biudžeto tvirtinimą ir finansų konsolidavimą, energetiką, socialinės apsaugos sistemos pertvarką bei nacionalinį saugumą ir gynybą bei kovą su korupciją.

Seimo Pirmininkė atkreipė dėmesį, kad į Seimo rudens sesijos darbų programą įtraukta apie 700 teisės aktų projektų (be lydimųjų), o skaičiuojant kartu su lydimaisiais – daugiau nei 1000 teisės aktų projektų. Respublikos Prezidentė į programą pasiūlė įtraukti 21 pagrindinį teisės akto projektą (be lydimųjų), Vyriausybė – 155 (be lydimųjų), Seimo frakcijos ir Seimo nariai – per 500 pagrindinių teisės aktų projektų (be lydimųjų).

 

„Palyginimui, į praėjusią Seimo pavasario sesijos darbų programą buvo įtraukta apie 600 teisės aktų projektų (be lydimųjų). Respublikos Prezidentė į programą pasiūlė įtraukti 32 teisės aktų projektus, Vyriausybė 162 pagrindinius teisės aktų projektus (be lydimųjų), likusius siūlė Seimo frakcijos ir Seimo nariai. Seimo pavasario sesijos metu buvo surengti 55 Seimo posėdžiai. Priimta 230 įstatymų, 75 nutarimai, 12 kitų teisės aktų – iš viso 317. Rudens sesijos metu planuojama surengti 48, tad reikėtų omenyje turėti tai, kad priimtų teisės aktų skaičius bus mažesnis todėl labai aiškiai reikia kiekvienam iš mūsų įvardinti prioritetus ir griežtai jais vadovautis. Įdomu tai, kad nemažą dalį projektų į sesijos darbų programą siūlo būtent valdančiosios koalicijos frakcijos“, - sakė I. Degutienė.

 

Seimo Pirmininkės nuomone, tiek įstatymų projektų per sesiją priimti yra neįmanoma.

 

„Nenoriu nei vieno kritikuoti ar girti, tiesiog visi atraskime savyje jėgų įvertinti kurie projektai išties svarbūs, o kurie ne, nes tokios darbų programos, kokia ji yra dabar, įgyvendinti neįmanoma. Rudens sesijos darbų programoje nemažai teisės aktų projektų yra perkelta iš pavasario sesijos. Prašiau komitetų pirmininkų pagal kuruojamas sritis kaip galima greičiau apsvarstyti, kad juos būtų galima priimti nelaukiant sesijos pabaigos, o Jūsų prašau aktyviai dalyvauti komitetų posėdžiuose, kad būtų priimtos komitetų išvados“, - sakė I. Degutienė.

 

Seimo Pirmininkė įvardino keletą svarbesnių projektų, kurių nepavyko priimti praėjusioje Seimo sesijoje ir kurie perkelti į rudens sesiją.

 

Tai Šilumos ūkio įstatymo 2, 3, 20, 22, 28 ir 31 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas XIP-2915 ir jį lydintieji įstatymų projektai, kuriais siekiama užtikrinti komunalinių paslaugų vartotojų daugiabučiuose namuose interesų apsaugą ir sąžiningą konkurenciją komunalinių paslaugų sektoriuje. Viešųjų pirkimų įstatymo 7, 8, 10 straipsnių pakeitimo, 56 straipsnio papildymo ir įstatymo papildymo 81 ir 82 straipsniais įstatymo projektas Nr. XIP-2891, kurio tikslas – užtikrinti veiksmingesnę viešųjų pirkimų kontrolę. Saugomų teritorijų įstatymo pakeitimo įstatymo projektai Nr. XIP-965, XIP-934, XP-3451, kurių tikslas – nustatyti teritorijų planavimo procesui reikalavimus, kurie užtikrintų teritorijų planavimo dokumentų suderinamumą ir Lietuvos teritorijos ilgalaikio vystymo perspektyvą. Teritorijų planavimo įstatymo pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIP-2919 ir jį lydintys įstatymų projektai. Jų tikslas – pašalinti teisės normų neapibrėžtumą, sudarantį prielaidas valstybės pareigūnams piktnaudžiauti tarnybine padėtimi. Teisėkūros pagrindų įstatymo XIP-2111 projektas ir jį lydintys įstatymų projektai, kuriais siekiama efektyvesnės, skaidresnės, kokybiškesnės teisėkūros.

 

I. Degutienė įvardijo svarbiausius šios Seimo sesijos prioritetus: 2012 metų valstybės biudžeto tvirtinimą ir finansų konsolidavimą, energetiką, socialinės apsaugos sistemos pertvarką bei nacionalinį saugumą ir gynybą bei kovą su korupciją.

 

Sprendžiant 2012 metų valstybės biudžeto tvirtinimo ir finansų konsolidavimo klausimus yra numatoma patvirtinti 2012 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinius rodiklius, Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto 2012 metų rodiklius, 2012 metų Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto rodiklius. Pagrindinis tikslas – toliau nuosekliai mažinti biudžeto deficitą ir stabdyti skolos augimą. Bus siūloma, kad fiskalinis deficitas neviršytų 3% BVP.


Taip pat reglamentuoti sumažintų valstybinių socialinio draudimo senatvės ir netekto darbingumo pensijų ir dideliu mastu sumažintų valstybinių pensijų kompensavimo pagrindus ir dydžius. Sudarant ir vykdant biudžetą, piniginius išteklius naudoti efektyviai, riboti galimybes daryti neskaidrius sprendimus, nekelti grėsmės kainų stabilumui, užtikrinti valstybės funkcijų finansavimą, nepriklausantį nuo ciklinių ūkio pokyčių ir siekti finansų rinkų pasitikėjimo dėl apdairios biudžeto politikos planavimo nekintamumo. Su valstybės biudžetu taip pat bus priimti įstatymų projektai, kuriais bus pratęstas laikinai sumažintų valstybės politikų ir pareigūnų, teisėjų algos dydžių galiojimas. Kartu su biudžetu laukia atsakingas sprendimas, atstatant sumažintas pensijas ir numatant jų kompensavimo mechanizmą.

 

Nemažai darbų laukia ir energetikos srityje.

„Labai svarbu kuo greičiau priimti Elektros energetikos įstatymo pakeitimo įstatymą, kurio tikslas – garantuoti veiksmingą veiklų elektros energetikos sektoriuje ir jų komercinių interesų atskyrimą pagal Direktyvos reikalavimus, siekiant padidinti elektros energetikos sektoriaus veiklos našumą ir konkurencingumą bei skatinti efektyvią konkurenciją tarp atskirų elektros energijos rinkos dalyvių. Priimti Energetikos įstatymo pakeitimo įstatymą – juo siekiama įgyvendinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 metų prioritetą – atlikti struktūrinę energetikos sričių pertvarką: atskirti elektros energijos gamybos įmones nuo elektros energijos perdavimo sistemos įmonių, įgyvendinant Trečiąjį Europos Sąjungos energetikos paketą“, - sakė I. Degutienė.

 

Seimo Pirmininkė pabrėžė, kad yra būtina patvirtinti Nacionalinės energetikos (energetinės nepriklausomybės) strategiją, kurios tikslas – nustatyti pagrindinius Lietuvos energetikos  sektoriaus vystymo tikslus bei jų įgyvendinimo kryptis iki 2020 m., nubrėžti kryptis iki 2030 m., užtikrinti Lietuvos energetinę nepriklausomybę, energetikos sektoriaus konkurencingumą ir darnią energetikos sektoriaus plėtrą.

 

„Bus siekiama įkurti Infrastruktūros reguliavimo tarnybą sujungiant Valstybinę kainų ir energetikos kontrolės komisiją, Energetikos inspekciją ir Ryšių reguliavimo tarnybą. Tokia institucinė reforma iš esmės pakeis sektoriaus reguliavimą ir leis panaikinti likusias kliūtis plėtoti konkurencingą rinką, geriau ginti vartotojų teises ir teisėtus interesus, skatins efektyvias investicijas. Taip pat bus priimti teisės aktai, kuriais siekiama užtikrinti komunalinių paslaugų vartotojų daugiabučiuose namuose interesų apsaugą ir sąžiningą konkurenciją komunalinių paslaugų sektoriuje, įtvirtinti atsakomybę už netinkamą pastatų šilumos ir karšto vandens sistemų eksploatavimą ir priežiūrą“, - sakė I. Degutienė.

 

Partvarkant socialinės apsaugos sistemą yra numatoma tęsti valstybinio socialinio draudimo sistemos pertvarką, pensijų kaupimo sistemą, atpiginti ją pensijų kaupimo dalyviui, nustatyti palankesnes pensijų kaupimo bendrovės keitimo sąlygas, aiškiau reglamentuoti pensijų išmokų teisinį reglamentavimą, reglamentuoti sumažintų valstybinių socialinio draudimo senatvės ir netekto darbingumo pensijų ir dideliu mastu sumažintų valstybinių pensijų kompensavimo pagrindus ir dydžius, tobulinti vaiko teisių apsaugos sistemos reglamentavimą, skatinti įvaikinimą, pagerinti globojamų (rūpinamų) vaikų padėtį ir tobulinti darbo santykių, socialinių įmonių veiklos reglamentavimą, stiprinti nelegalaus darbo kontrolę, tobulinti individualių darbo ginčų nagrinėjimo tvarką.

Nacionalinio saugumo ir gynybos bei kovos su korupcija srityje numatoma priimti nemažai šios srities projektų.

 

Visų pirma, tai bus teisės aktai, įgyvendinantys Nacionalinės kovos su korupcija programos priemones, politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo bei finansavimo kontrolės įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymai ir jų lydimieji teisės aktai, didinantys partijų finansavimo skaidrumą, valstybės institucijų ir įstaigų viešumą ir skaidrumą priimant sprendimus ir apribojant suinteresuotųjų asmenų galimybes daryti neteisėtą įtaką valstybės politikams ir valstybės tarnautojams priimti suinteresuotiesiems asmenims palankius sprendimus, tarnautojų elgesio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas ir jo lydimasis teisės aktas, bei nauja Nacionalinio saugumo strategijos redakciją, kurioje atsižvelgta į kintančią saugumo aplinką, naujus iššūkius ir grėsmes saugumui, priemonių ir būdų nacionaliniam saugumui užtikrinti poreikius, nacionalinio saugumo nuostatos atnaujintos atsižvelgiant į naujus NATO ir ES strateginius dokumentus.

 

„Šioje sesijoje taip pat bus siekiama įteisinti fizinių asmenų bankrotą; sukurti naują juridinio asmens teisinę formą, kuriai būtų sudaromos sąlygos greitai ir minimaliomis sąnaudomis įsitvirtinti bei efektyviai funkcionuoti ir konkuruoti rinkoje, panaikinti reikalavimus naudoti antspaudą, atsisakyti hipotekos teisėjų funkcijų registruojant hipoteką (įkeitimą). Sesijos darbų programoje daug projektų, kuriais siekiama perkelti Europos Sąjungos direktyvų nuostatas į nacionalinę teisės sistemą“, - sakė I. Degutienė.

 

Seimo Pirmininkė pabrėžė, kad šią, kaip ir parėjusią sesiją, Europos reikalų komiteto pageidavimu Seimo valdybai pritarus kiekvieną mėnesį po vieną Seimo plenarinį rytinį ir vakarinį posėdį skirsime įstatymų projektams, kuriais perkeliamos ES teisės normos.

 

I. Degutienės nuomone Seimo laukia ir vienas svarbesnių šios sesijos klausimų: nauja Seimo statuto redakcija.

 

Seimo Pirmininkė pažymėjo, kad Seimo frakcijų ir Seimo narių siūlomi įstatymų ir kitų teisės aktų projektai yra didžiausią šiurpą kelianti darbų programos dalis, kurios ne tik neįmanoma įgyvendinti, bet ji iš esmės yra populistinė, priešrinkiminė, ir galinti įstumti valstybę į dar didesnę ekonominę krizę.

 

„Kolegos, turime labai atsakingai suvokti, kad laikotarpis prieš rinkimus gali būti labai pavojingas valstybei, jei bus dalijami nepamatuoti pažadai ir įsipareigojimai. Užvakar, susitikime su Komitetų pirmininkais ir Frakcijų seniūnais akcentavau, o dabar dar noriu pakartoti, kad Seimo narių registruoti projektai į plenarinių posėdžių darbotvarkes bus traukiami pagal jų registracijos eilę. Taip pat prašau būti sąmoningais ir nepasirašinėti po bet kuo, nes neatsakingas parašo dėjimas po projektais įneša didelę destrukciją planuojant Seimo darbą, o sesijos darbų programos sudarymas ir tvirtinimas praranda prasmę“, - sakė I. Degutienė.

 

Seimo Pirmininkė išsakė viltį, kad parlamentinės kontrolės pareiga bus nepamiršta ir šioje sesijoje.

 

„Noriu pasidžiaugti, kad 2010 metų Seimo rudens sesijoje ir praėjusioje pavasario sesijoje, tikrai didelis dėmesys buvo skiriamas parlamentinei kontrolei. Tikiu, kad ir šios sesijos metu šis svarbus darbų baras nebus apleistas. Žinau apie Seimo komitetų ir komisijų planus šioje srityje ir tikiuosi, kad juos pavyks sėkmingai įgyvendinti. Pabaigai norėčiau sau ir jums visiems priminti, kas Seimas visų pirmiausia yra Tautos atstovybė, todėl privalome įsiklausyti į piliečių nuomonę ir veikti visos Tautos labui, o ne siekdami įgyvendinti asmeninius tikslus“, - sakė I. Degutienė.

 

Seimo Pirmininkės sekretoriatas

 

2011 rugsėjo 10
 

2012-12-05 Seimo Pirmininko pavaduotoja Irena Degutienė atidarė parodą "Žvėryno reminiscencijos"

2013-01-23 Seimo vicepirmininkė dalyvavo LRT darbuotojų apdovanojimuose "Bitinukai 2012"

Bitinukai 2012 (nuotr. G. Savickio, ELTA)
Bitinukai 2012 (nuotr. G. Savickio, ELTA)
Bitinukai 2012 (nuotr. G. Savickio, ELTA)
Bitinukai 2012 (nuotr. G. Savickio, ELTA)

Akimirkos

XXII Lietuvos moksleivių dailės olimpiados "Mano namai" geriausių darbų pristatymas (nuotr.H. Brandišauskaitės)
XXII Lietuvos moksleivių dailės olimpiados "Mano namai" geriausių darbų pristatymas (nuotr.H. Brandišauskaitės)
XXII Lietuvos moksleivių dailės olimpiados "Mano namai" geriausių darbų pristatymas (nuotr.Dž.G.Barysaitės)
XXII Lietuvos moksleivių dailės olimpiados "Mano namai" geriausių darbų pristatymas (nuotr.Dž.G.Barysaitės)
XXII Lietuvos moksleivių dailės olimpiados "Mano namai" geriausių darbų pristatymas (nuotr.H. Brandišauskaitės)
XXII Lietuvos moksleivių dailės olimpiados "Mano namai" geriausių darbų pristatymas (nuotr.H. Brandišauskaitės)
XXII Lietuvos moksleivių dailės olimpiados "Mano namai" geriausių darbų pristatymas (nuotr.Dž.G.Barysaitės)
Tarptautinė konferencija "Taikos svarba žmonijos ateičiai" (nuotr. Dž. G. Barysaitės/LRS)
Tarptautinė konferencija "Taikos svarba žmonijos ateičiai" (nuotr. Dž. G. Barysaitės/LRS)
Tarptautinė konferencija "Taikos svarba žmonijos ateičiai" (nuotr. Dž. G. Barysaitės/LRS)
Tarptautinė konferencija "Taikos svarba žmonijos ateičiai" (nuotr. Dž. G. Barysaitės/LRS)
BNS nuotr.
BNS nuotr.
BNS nuotr.
BNS nuotr.
BNS nuotr.
BNS nuotr.
BNS nuotr.
2015 03 31. Kandidatų į TS-LKD pirmininkus I. Degutienės ir G. Landsbergio video konferencija su "15min.lt". BNS nuotr.
2015 03 31. Kandidatų į TS-LKD pirmininkus I. Degutienės ir G. Landsbergio video konferencija su "15min.lt". BNS nuotr.
2015 03 31. Kandidatų į TS-LKD pirmininkus I. Degutienės ir G. Landsbergio video konferencija su "15min.lt". BNS nuotr.
2015 03 31. Kandidatų į TS-LKD pirmininkus I. Degutienės ir G. Landsbergio video konferencija su "15min.lt". BNS nuotr.
2015 04 25. I. Degutienė atvyko į TS-LKD būstinę pasveikinti išrinktojo TS-LKD pirmininko G. Landsbergio. BNS nuotr.
2015 04 25. I. Degutienė atvyko į TS-LKD būstinę pasveikinti išrinktojo TS-LKD pirmininko G. Landsbergio. BNS nuotr.

2016-06-14 Gedulo ir vilties diena

Kalbėkimės
Dienotvarkė
Gegužė
PATKPŠS
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
© 2020. Visos teisės saugomos