Naujienos

Irena Degutienė: Opozicijos balsas konstruktyvus, nepopulistiškas

Par­la­men­to vi­ce­pir­mi­nin­kė, Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų frak­ci­jos at­sto­vė Ire­na De­gu­tie­nė tvir­ti­na, kad šios ka­den­ci­jos Sei­mas dar­bin­gu­mu kol kas ne­pa­si­žy­mi, o be­si­bai­gian­ti pa­va­sa­rio se­si­ja – vie­na ne­pro­duk­ty­viau­sių.

 

- Sa­ko­ma, kad Sei­mas – tau­tos veid­ro­dis. Ką at­spin­di šios ka­den­ci­jos par­la­men­tas?

- Šis Sei­mas, kaip ir anks­tes­ni, yra mar­gas. Kai ku­rie žmo­nės čia at­ėjo nu­si­tei­kę dirb­ti rim­tai. Net da­lis nau­jo­kų yra pui­kus pa­vyz­dys kai ku­riems ge­ro­kai il­giau par­la­men­ta­ro duo­ną val­gan­tiems po­li­ti­kams. Ži­no­ma, tu­riu gal­vo­je ne tuos, ku­rie dings­ta ne­ži­nia kur, bet to­kius Sei­mo na­rius kaip Vi­ta­li­jus Gai­lius, Po­vi­las Urb­šys, prof. Be­ne­dik­tas Juo­dka.

Šia­me Sei­me yra ga­na daug pa­ty­ru­sių, darbš­čių ir kons­truk­ty­vių Sei­mo na­rių, ta­čiau bend­ras spren­di­mų pri­ėmi­mo lau­kas, bent jau kol kas, nu­tei­kia liūd­nai. Užuot ieš­ko­ję su­ta­ri­mo opiau­siais vi­suo­me­nei klau­si­mais ir spren­dę vals­ty­bės prob­le­mas, esa­me pri­vers­ti lauk­ti mis­ti­nių dar­bo gru­pių re­zul­ta­tų, spė­lio­ti, ku­ri prem­je­ro po­zi­ci­ja yra ti­kres­nė – ta, ku­rią jis iš­dės­tė va­kar, ar ta, ku­rią par­eiš­kė šian­dien, už­siim­ti ne­lie­čia­my­bės ati­mi­nė­ji­mu, ne­ži­nia kam rei­ka­lin­gų ir ne­ži­nia ką sprę­sian­čių lai­ki­nų­jų ko­mi­si­jų stei­gi­mu, din­gu­sių Sei­mo na­rių pa­ieš­ko­mis...

 

- Ne­tru­kus baig­sis Sei­mo pa­va­sa­rio se­si­ja. Ar ji bu­vo dar­bin­ga?

- Kiek man te­ko dirb­ti Sei­me, tai tur­būt pa­ti ne­pro­duk­ty­viau­sia se­si­ja tiek kie­ky­bi­niu, tiek ko­ky­bi­niu po­žiū­riu. Pa­čios Vy­riau­sy­bės su­da­ry­mas tru­ko il­giau ne­gu pa­pras­tai. Kai ji bu­vo su­for­muo­ta, at­ro­dė, kad dau­giau­sia jė­gų ski­ria­ma ne es­mi­nėms idė­joms ge­ne­ruo­ti, prob­le­mi­niams klau­si­mams spręs­ti, o pos­tų da­ly­boms. Vi­sa Lie­tu­va te­be­lau­kia ne­sus­kai­čiuo­ja­mų dar­bo gru­pių ko­kių nors ap­čiuo­pia­mų re­zul­ta­tų. Žvel­giant į pa­dri­kas ir ne­re­tai vie­na ki­tai prieš­ta­rau­jan­čias val­dan­čia­jai koa­li­ci­jai pri­klau­san­čių frak­ci­jų ini­cia­ty­vas, su­si­da­ro įspū­dis, kad Vy­riau­sy­bė ne­tu­ri rea­lios bend­ros prog­ra­mos. Pa­sta­ruo­ju me­tu da­lis mi­nis­trų ka­bi­ne­to na­rių net ne­si­tei­kia at­ei­ti į Vy­riau­sy­bės va­lan­dą – gal dėl to, kad ne­be­tu­rė­tų ką pa­sa­ky­ti?

 

- Esa­te di­džiau­sios opo­zi­ci­nės par­ti­jos pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­ja, pri­klau­so­te Sei­mo val­dy­bai. Ar par­la­men­te opo­zi­ci­jos bal­sas gir­di­mas?

- Esant to­kiai gau­siai val­dan­čia­jai koa­li­ci­jai, ko­kia yra da­bar, na­tū­ra­lu, kad opo­zi­ci­ja ne­ga­li da­ry­ti rim­tes­nės įta­kos spren­di­mų pri­ėmi­mui. Ga­li­me sa­vo še­šė­li­nė­je vy­riau­sy­bė­je ver­tin­ti koa­li­ci­jos veiks­mus, spren­di­mus, ta­čiau mū­sų siū­ly­mai bū­tų įgy­ven­din­ti tik su są­ly­ga, jei­gu juos pa­lai­ky­tų da­lis koa­li­ci­jos na­rių. Tad opo­zi­ci­jos bal­sas bus tuo stip­res­nis, kuo silp­nes­nė vi­du­je bus koa­li­ci­ja. Ki­ta ver­tus, da­bar­ti­nė opo­zi­ci­ja vi­sai ki­to­kia nei ta, ku­ri bu­vo pra­ėju­sią ka­den­ci­ją. Esa­me kons­truk­ty­vūs, o ne po­pu­lis­tai. Kons­truk­ty­vu­mas šiai val­dan­čia­jai dau­gu­mai, re­gis, yra sve­ti­ma sa­vy­bė. Jai daug svar­biau – as­me­ni­niai in­te­re­sai, o ne iš­ties vals­ty­biš­kas mąs­ty­mas ir vei­ki­mas.

 

- Skir­tin­gai ne­gu anks­tes­nių ka­den­ci­jų Sei­me, pa­si­rin­ko­te dirb­ti Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­te. Ko­kius sau už­da­vi­nius ke­lia­te šio­je sri­ty­je?

- Iki šiol dir­bau so­cia­li­nių rei­ka­lų sri­ty­je, o ji, bū­da­ma itin jau­tri ir su­dė­tin­ga, vi­sa­da pri­klau­so nuo vals­ty­bės fi­nan­si­nės pa­dė­ties. Tad no­rė­jo­si pa­keis­ti po­zi­ci­ją. Ki­ta ver­tus, biu­dže­to ir fi­nan­sų sri­tis bu­vo itin ak­tua­li Sei­me pra­ėju­sią ka­den­ci­ją, kai ko­vo­jo­me su kri­ze, o pa­skui - ir su jos pa­sek­mė­mis. Te­ko ne­ma­žai lai­ko pra­leis­ti tuo­me­tės koa­li­ci­jos pa­si­ta­ri­muo­se dėl biu­dže­to for­ma­vi­mo, dir­žų ver­ži­mo­si, vė­liau – eko­no­mi­nio ska­ti­ni­mo prie­mo­nių. Tai­gi no­ri­si tie­siog to­liau gi­lin­tis į šią sri­tį, ste­bė­ti, ko­kių prie­mo­nių ke­ti­na im­tis da­bar­ti­nė val­džia, ir pa­gal esa­mas ga­li­my­bes teik­ti siū­ly­mus, at­spin­din­čius mū­sų po­zi­ci­ją. Be­je, dau­gu­ma rim­tes­nių pro­jek­tų, ku­riuos ko­mi­te­te svars­tė­me per šią se­si­ją, bu­vo reng­ti dar mū­sų Vy­riau­sy­bės.

- Jū­sų po­li­ti­nė biog­ra­fi­ja įspū­din­ga: tris­kart mi­nis­trė, lai­ki­no­ji prem­je­rė, Sei­mo pir­mi­nin­kė. Jau ke­le­rius me­tus esa­te įvar­di­ja­ma kaip vie­na rea­liau­sių kan­di­da­čių da­ly­vau­ti pre­zi­den­to rin­ki­muo­se. Ar tu­ri­te am­bi­ci­jų siek­ti ša­lies va­do­vo pos­to?

- Pir­miau­sia tu­rė­tų ap­sisp­ręs­ti par­ti­ja – ar ji no­ri ma­ty­ti sa­vo kan­di­da­tą per pre­zi­den­to rin­ki­mus, ar rems ku­rį nors ki­tą, ne­prik­lau­so­mą kan­di­da­tą. Nors rim­tes­nių dis­ku­si­jų šia te­ma ne­bu­vo, par­ti­jos ly­de­riai jau yra iš­sa­kę sa­vo po­zi­ci­ją, kad rem­tų da­bar­ti­nę pre­zi­den­tę Da­lią Gry­baus­kai­tę.

 

Daugiau: http://lzinios.lt/lzinios/Lietuvoje/opozicijos-balsas-konstruktyvus-nepopulistiskas/157887

2013 birželio 20
 

2012-12-05 Seimo Pirmininko pavaduotoja Irena Degutienė atidarė parodą "Žvėryno reminiscencijos"

2013-01-23 Seimo vicepirmininkė dalyvavo LRT darbuotojų apdovanojimuose "Bitinukai 2012"

Bitinukai 2012 (nuotr. G. Savickio, ELTA)
Bitinukai 2012 (nuotr. G. Savickio, ELTA)
Bitinukai 2012 (nuotr. G. Savickio, ELTA)
Bitinukai 2012 (nuotr. G. Savickio, ELTA)

Akimirkos

XXII Lietuvos moksleivių dailės olimpiados "Mano namai" geriausių darbų pristatymas (nuotr.H. Brandišauskaitės)
XXII Lietuvos moksleivių dailės olimpiados "Mano namai" geriausių darbų pristatymas (nuotr.H. Brandišauskaitės)
XXII Lietuvos moksleivių dailės olimpiados "Mano namai" geriausių darbų pristatymas (nuotr.Dž.G.Barysaitės)
XXII Lietuvos moksleivių dailės olimpiados "Mano namai" geriausių darbų pristatymas (nuotr.Dž.G.Barysaitės)
XXII Lietuvos moksleivių dailės olimpiados "Mano namai" geriausių darbų pristatymas (nuotr.H. Brandišauskaitės)
XXII Lietuvos moksleivių dailės olimpiados "Mano namai" geriausių darbų pristatymas (nuotr.H. Brandišauskaitės)
XXII Lietuvos moksleivių dailės olimpiados "Mano namai" geriausių darbų pristatymas (nuotr.Dž.G.Barysaitės)
Tarptautinė konferencija "Taikos svarba žmonijos ateičiai" (nuotr. Dž. G. Barysaitės/LRS)
Tarptautinė konferencija "Taikos svarba žmonijos ateičiai" (nuotr. Dž. G. Barysaitės/LRS)
Tarptautinė konferencija "Taikos svarba žmonijos ateičiai" (nuotr. Dž. G. Barysaitės/LRS)
Tarptautinė konferencija "Taikos svarba žmonijos ateičiai" (nuotr. Dž. G. Barysaitės/LRS)
BNS nuotr.
BNS nuotr.
BNS nuotr.
BNS nuotr.
BNS nuotr.
BNS nuotr.
BNS nuotr.
2015 03 31. Kandidatų į TS-LKD pirmininkus I. Degutienės ir G. Landsbergio video konferencija su "15min.lt". BNS nuotr.
2015 03 31. Kandidatų į TS-LKD pirmininkus I. Degutienės ir G. Landsbergio video konferencija su "15min.lt". BNS nuotr.
2015 03 31. Kandidatų į TS-LKD pirmininkus I. Degutienės ir G. Landsbergio video konferencija su "15min.lt". BNS nuotr.
2015 03 31. Kandidatų į TS-LKD pirmininkus I. Degutienės ir G. Landsbergio video konferencija su "15min.lt". BNS nuotr.
2015 04 25. I. Degutienė atvyko į TS-LKD būstinę pasveikinti išrinktojo TS-LKD pirmininko G. Landsbergio. BNS nuotr.
2015 04 25. I. Degutienė atvyko į TS-LKD būstinę pasveikinti išrinktojo TS-LKD pirmininko G. Landsbergio. BNS nuotr.

2016-06-14 Gedulo ir vilties diena

Kalbėkimės
Dienotvarkė
Liepa
PATKPŠS
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
© 2020. Visos teisės saugomos