Analitinės pasirinkimo galimybės. Prekės - 221818-2020

Analitinės programinės įrangos ir mokymo paslaugų pirkimas atviro konkurso būdu

Nepateikus garantijos ar laidavimo rašto per nurodytą laikotarpį, laikoma, kad tiekėjas atsisakė sudaryti pirkimo sutartį. Pateiktoje garantijoje laidavimo rašte turi būti nurodytas jos galiojimo terminas. Garantija laidavimo raštas turi galioti ne trumpiau kaip 40 keturiasdešimt dienų po sutarties pasirašymo taikoma I pirkimo daliai. Garantija laidavimo raštas turi galioti ne trumpiau kaip iki m.

Apmokėjimo terminas — per 20 kalendorinių dienų po sąskaitos faktūros pateikimo dienos. Pateikiama: Išrašas iš teismo sprendimo arba Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ar valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas, išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

Rekomendacijos dėl sutarčių terminų keitimo galimybių

Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas yra priimtinas. Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija.

sukurti svetainę ir užsidirbti pinigų

Tiekėjas yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu pagal šalies, kurioje jis registruotas, ar šalies, kurioje yra perkančioji organizacija, reikalavimus. Tiekėjas laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, jeigu jo neįvykdytų įsipareigojimų suma yra mažesnė kaip 50 eurų.

Analitinės programinės įrangos ir mokymo paslaugų pirkimas atviro konkurso būdu

Pateikiama: 1 Mokestinių įsipareigojimų įvykdymo įrodymui pateikiamas Valstybinės mokesčių inspekcijos išduotas dokumentas arba valstybės įmonės Variantai binarinė literatūra centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, analitinės pasirinkimo galimybės atitinkamos binarinių opcionų koeficientai šalies institucijos dokumentas, išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino.

Perkančioji organizacija tikrina paskutinės pasiūlymų pateikimo termino dienos, nurodytos skelbime apie pirkimą, duomenis. Kitos valstybės tiekėjas, kuris yra fizinis arba juridinis asmuo, pateikia šalies, kurioje jis yra registruotas, kompetentingos valstybės institucijos išduotą pažymą. Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 60 kalendorinių dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

Tiekėjas fizinis asmuo ar tiekėjo juridinio asmens vadovas ar ūkinės bendrijos tikrasis narys nariaiturintis turintys teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ir buhalteris buhalteriai ar kitas kiti asmuo asmenysturintis turintys teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, neturi teistumo arba teistumas yra išnykęs ar panaikintasdėl tiekėjo juridinio asmens per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam, už kyšininkavimą, tarpininko kyšininkavimą, papirkimą, sukčiavimą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, mokesčių nesumokėjimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą ar realizavimą, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimą.

Tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo arba tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, dalyvis, turintis balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime, neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo už nusikalstamą bankrotą.

Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.

užsidirbti pinigų internete pervedimu į qiwi

Jeigu nei vienas juridinio asmens dalyvis neturi tokios balsų daugumos arba toks dalyvis yra juridinis asmuo, pateikiama tai patvirtinanti laisvos formos tiekėjo deklaracija arba LR Analitinės pasirinkimo galimybės asmenų registrų centro išplėstinis išrašas.

Tiekėjui nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla, nėra vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, nėra inicijuotos priverstinio likvidavimo ar susitarimo su kreditoriais procedūros arba jam nevykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus. Pateikiama: Valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas, išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

Dėl skelbimo formos „Skelbimas apie pirkimą“ pildymo

Jeigu tiekėjas yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, iš jo nereikalaujama pateikti šio kvalifikacijos reikalavime nurodytų dokumentų. Perkančioji organizacija duomenis tikrina paskutinę pasiūlymų pateikimo termino dieną, nurodytą Bitcoin auto. Tiekėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, su kreditoriais nėra sudaręs taikos sutarties tiekėjo ir analitinės pasirinkimo galimybės susitarimo tęsti tiekėjo veiklą, kai tiekėjas prisiima tam tikrus įsipareigojimus, o kreditoriai sutinka savo reikalavimus atidėti, sumažinti ar jų atsisakytisustabdęs ar apribojęs savo veiklą arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši.

Pateikiama: 1 Jeigu tiekėjas yra fizinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, jis pateikia Valstybės įmonės Registrų centro išduotą išrašą ar šios įmonės Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis nurodytoms aplinkybėms įrodyti, arba teismo išduotą išrašą iš teismo sprendimo, jei toks yra.

Jeigu tiekėjas yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, iš jo nereikalaujama pateikti jokių šį reikalavimą įrodančių dokumentų. Kitos valstybės tiekėjas, kuris yra fizinis arba juridinis asmuo, pateikia šalies, kurioje yra registruotas Tiekėjas, ar šalies, iš kurios jis atvyko, kompetentingos teismo ar viešojo administravimo institucijos išduotą pažymą.

Kiekvienas atvejis yra individualus. Keitimai atliekami keičiami terminai, kiekiai, apimtys, kainos sutartyje ir arba VPĮ nustatyta tvarka, o sutarties nutraukimas turėtų būti taikomas tik išimtinais atvejais, kai neįmanoma išsaugoti sutarties.

Nurodytas dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Tiekėjas nėra padaręs rimto profesinio pažeidimo, kurį perkančioji organizacija gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis.

Prekės - 221818-2020

Jeigu pirkime dalyvaujantis tiekėjas, analitinės pasirinkimo galimybės yra juridinis asmuo, pažeidė Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnį, toks pažeidimas pagal šį punktą laikomas rimtu profesiniu pažeidimu, jeigu nuo sprendimo paskirti Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme nustatytą ekonominę sankciją įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai. Jeigu tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, arba tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, dalyvis, turintis balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime, yra pripažintas kaltu dėl tyčinio bankroto, kaip jis apibrėžtas Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatyme, toks pažeidimas pagal šį punktą laikomas rimtu profesiniu pažeidimu, jeigu nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai.

Pateikiama: Tiekėjo deklaracija Pirkimo dokumentų 2 priedas. Tiekėjas yra įregistruotas įstatymų nustatyta tvarka ir turi teisę verstis ūkine komercine kompiuterių programavimo, konsultacine ir kita susijusia veikla. Pateikiama: Valstybės įmonės Registrų centro išduotas juridinių asmenų registro išplėstinis išrašas arba lygiavertis dokumentas asmeniui besiverčiančiam veikla turint verslo liudijimą — verslo liudijimas arba atitinkamos užsienio šalies profesinių ar veiklos tvarkytojų, valstybės įgaliotų institucijų pažymos, kaip yra nustatyta toje valstybėje, kurioje tiekėjas registruotas, ar priesaikos deklaracija.

Teikėjas nuo nėra padaręs esminio pirkimo sutarties pažeidimo, dėl kurio per pastaruosius 3 metus buvo nutraukta pirkimo sutartis arba per pastaruosius 3 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs teismo sprendimas, kuriuo tenkinami perkančiosios organizacijos reikalavimai pripažinti pirkimo sutarties neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą esminiu ir atlyginti dėl to patirtus nuostolius.

pirkti bitkoiną biržoje

Šio punkto nuostatos taikomos esminiams pirkimo sutarties pažeidimams ir esminiu pripažintinam pirkimo sutarties neįvykdymui ar netinkamam įvykdymui, atsiradusiems nuo Pateikiama: Laisvos formos tiekėjo deklaracija.

Perkančioji organizacija tikrina paskutinės pasiūlymų pateikimo termino dienos, nurodytos skelbime apie pirkimą, duomenis Viešųjų pirkimų tarnybos tinklalapyje. Pateikiama: Raštiškas tiekėjo patvirtinimas ir įvykdytų ir ar vykdomų laikoma, kad patirtis atitinka keliamą reikalavimą, jei vykdomų sutarčių įvykdyta dalis per paskutinius 3 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos jei tiekėjas vykdo veiklą mažiau nei 3 analitinės pasirinkimo galimybės yra ne mažesnė nei 0,7 pasiūlymo vertės panašių pirkimo sutarčių sąrašas forma pateikiama Pirkimo sąlygų 4 priedenurodant paslaugų bendras sumas, datas, paslaugų gavėjus bei jų kontaktus.

Prekės - 122831-2020

Taip pat pateikiamas Užsakovo -ų raštiškas -i patvirtinimas -ai apie tinkamai įvykdytą -as ir ar vykdomą -as sutartis. Tiekėjas turi pateikti siūlomos APĮ gamintojo sertifikatus ar lygiaverčius dokumentus.

Propspeed \u0026 Coppercoat FAILURE? SUCCESS? Does Antifouling Paint EVER WORK?? (P Childress Sailing 63)

Tiekėjas turi pateikti siūlomos analitinės programinės įrangos gamintojo ar jo atstovo raštą, patvirtinantį, kad tiekėjas turi teisę pardavinėti siūlomą analitinę programinę įrangą. Siūlomos analitinės programinės įrangos gamintojo ar jo atstovo išduoto analitinės programinės įrangos specialisto kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopija ir specialisto gyvenimo aprašymas CV.

kaip užsiregistruoti dvejetainėje parinktyje

Tiekėjas per pastaruosius 3 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos jei tiekėjas vykdo veiklą mažiau nei 3 metus yra tinkamai įvykdęs arba vykdo bent 1 vieną ar daugiau sutarčių, kurios -ių analitinės pasirinkimo galimybės yra programinės įrangos pardavimas, įdiegimas ar konfigūravimas taikoma I pirkimo daliaikurios -ių bendra vertė yra ne mažiau nei 0,7 pasiūlymo vertės.

Tiekėjas turi turėti gamintojo suteiktą teisę parduoti siūlomą analitinę programinę įrangą taikoma I pirkimo daliai. Tiekėjo specialistas -aiatsakingas -i už mokymų vedimą, privalo tenkinti šiuos minimalius reikalavimus taikoma II pirkimo daliai : 4.

Taip pat žiūrėkite